hj1

本套试卷一共包含以下关键字:几何;

(难度评定值:0.50[难度系数在0.4-0.7的试题为中等试题,低于0.4的为难题,高于0.7的为容易题。])

1道大题, 总分:20

班级________ 姓名________ 学号________ 得分________

一.填空题 【共4道题,共20分】
1.[5分]某几何体的三视图如图所示,则其体积为__________.

2.[5分]某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是__________.

3.[5分]已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m),则该四棱锥的体积为     m3. 

4.[5分]某四棱柱的三视图如图所示,则该四棱柱的体积为     .